Informace pro rodiče

 

1) Provoz školy

 je realizován v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních a středních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku. 

2) Hodnocení žáků

Žáci budou za II. pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. a Metodickým pokynem pro hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni slovně. Žákům budou vydána 2 vysvědčení – za každé pololetí jedno.

3) Způsob předání vysvědčení

Způsob předání vysvědčení bude upřesněn MŠMT ČR v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. Zákonní zástupci budou včas o způsobu předání informováni.

4) Doporučení rodičům

Pro školní rok 2020/2021 doporučujeme rodičům, aby zajistili pro žáky dostatečné množství roušek. Papírové ústenky je nutné po použití hygienicky zlikvidovat - nelze je opakovaně použít!!

Povinnost nošení roušek bude záviset na vývoji epidemiologické situace.

 

 

Mgr. Zuzana Metlická

     ředitelka školy