Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

1) Výuka bude zahájena 1.9.2021. Škola bude otevřena pro žáky od 7,40 hodin, žáci absolvují jednu vyučovací hodinu do 8,45 hodin.

2) 2.9. a 3.9. se žáci 1. ročníku zúčastní dvou vyučovacích hodin, ukončení výuky – 9,40 hodin.

3) Seznam školních potřeb předá třídní učitel rodičům do pátku 3.9.. Každý žák 1. ročníku obdrží v průběhu září bezplatně školní potřeby v hodnotě 500,- Kč (pokud neopakuje ročník).

4) Po vstupu do školy se žáci přezují, boty a  svrchní oděv ukládají v šatně na určené místo.

5) Zákonným zástupcům ani jiným třetím osobám není vstup do budovy (třídy) povolen. Výjimkou je 2.9.2021, kdy budou žáci testováni výtěrem z nosní sliznice. Při testování může asistovat jeden ze zákonných zástupců nebo jím pověřená osoba. Tato osoba se musí prokázat plnou mocí podepsanou zákonnými zástupci.

6) Školní družina – přihlášky do školní družiny jsou přijímány v budově školní družiny vychovatelkami od 7,00 hodin. Kapacita ŠD je 28 míst ve dvou odděleních (oddělení po 14 dětech). O přijetí rozhoduje pořadí podaných přihlášek. Jelikož v ŠD nebude dodržena doporučená (nikoli povinná) homogenita, zvažte použití ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách ŠD.

Hygienická a protiepidemická opatření
Testování
1) Pokud je žák ve lhůtě do 180 dnů po prodělaném onemocnění COVID 19, netestuje se. Nutno doložit potvrzení lékaře. Žáci 1.ročníku se zúčastní screeningového testování ve dnech 2.9., 6.9. a 9.9.2021 (v souladu s platným Mimořádným opatřením MZ ČR). Pokud žák nebude v den testování přítomen, bude testován po příchodu do školy. Na základě výsledků testování bude od 10.9.2021 MZ ČR popř. KHS rozhodnuto o dalším postupu, který vám sdělí třídní učitelka a bude vyvěšen na webových stránkách školy.

2) Testování bude provedeno testy GENRUI, které mají vyšší citlivost než předchozí testy SEJOY a SINGCLEAN. Cílem je zachytit pozitivitu žáků po prázdninách v co nejvyšší možné míře.

3) Pokud má žák pozitivní test, je umístěn do izolační místnosti, vyučující vystaví potvrzení o pozitivním testu a kontaktuje zákonné zástupce, kteří jsou povinni si žáka neprodleně vyzvednout, kontaktovat pediatra a na vyžádání předložit lékaři pro PCR test potvrzení o pozitivitě vydané školou.

4) Pokud rodiče nesouhlasí s testováním, je žákovi povoleno se v omezeném režimu účastnit vzdělávání za níže uvedených podmínek:
- po celou dobu pobytu ve škole musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. U prvňáčků je povolena zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek, který splňuje technické podmínky a požadavky pro výrobek – ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Nejsou povoleny chirurgické jednorázové roušky, látkové roušky nebo ochrana s výdechovým ventilem.
- žák musí sedět odděleně od ostatních min. 1,5 m po celu dobu výuky. V tomto režimu i svačí. V jídelně sedí odděleně od testovaných žáků. Tato opatření platí i pro  školní družinu.
- při výuce nesmí zpívat, tělesné výchovy se může zúčastnit pouze venku. Pokud není možné dodržet vzdálenost 1,5 m od ostatních žáků při aktivitě venku, musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest i při venkovním sportování.
- na tělesnou výchovu se převléká odděleně od ostatních žáků.
- WC používá v době, kdy jej nevyužívají testovaní žáci.

5) Pokud rodiče nesouhlasí s testováním ani s nošením ochrany dýchacích cest – není žákovi vstup do školy povolen. Zatím do 10 9.2021 mu budou uloženy třídní učitelkou úkoly, absence bude omluvena. Distanční výuku škola nezajišťuje.

6) Pokud žák nemůže ze zdravotních důvodu nosit roušku, Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 20.8.2021 ukládá lékaři v bodě IX. povinnost vystavit potvrzení, že k nenošení ochrany dýchacích cest jsou závažné zdravotní důvody a učinit o tomto záznam do zdravotnické dokumentace žáka. Lékař je povinen informovat rodiče o rizicích spojených s nenošením požadované ochrany a poučení zanést do zdravotnické dokumentace dítěte.


Hygienická opatření
1) Ve všech společných prostorách používají žáci roušku, od 15 let respirátor. Pokud jsou ve třídě a sedí v lavici, lze ochranný prostředek sejmout.

2) Při vstupu do budovy školy si všichni řádně vydezinfikují ruce, dále po použití toalet, před konzumací jídla, pití atd..

3) Zákonný zástupce je plně odpovědný za to, že nebude posílat dítě do školy s rýmou, kašlem, teplotou či jinými příznaky virového onemocnění.

Pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili ze zemí s vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy (seznam na stránkách MZ ČR) , žák 1.9. 2021 může nastoupit pouze s negativním PCR testem nebo je povinen podstoupit PCR testování. Do doby výsledku testu je v samoizolaci.