Informace pro rodiče žáků 2. – 9. ročník

1) Výuka bude zahájena 1.9.2021. Škola bude otevřena pro žáky od 7,40 hodin, žáci absolvují jednu vyučovací hodinu do 8,45 hodin. O dalším průběhu výuky budou žáci informováni 1.9.2021 třídním učitelem.

2) Zákonným zástupcům ani jiným třetím osobám není vstup do budovy (třídy) povolen.

3) Školní družina, školní klub – přihlášky do školní družiny (klubu) jsou přijímány v budově školní družiny vychovatelkami od 7,00 hodin. Kapacita ŠD je 28 míst ve dvou odděleních (oddělení po 14 dětech), školního klubu 14 míst v jednom oddělení. O přijetí rozhoduje pořadí podaných přihlášek. Jelikož v ŠD a ŠK nebude dodržena doporučená (nikoli povinná) homogenita, zvažte použití ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách ŠD a ŠK.

Hygienická a protiepidemická opatření
Testování
1) Pokud je žák ve lhůtě do 180 dnů po prodělaném onemocnění COVID 19 nebo 14 dnů po druhé vakcíně, netestuje se. Nutno doložit potvrzení lékaře. Žáci se zúčastní screeningového testování ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021 (v souladu s platným Mimořádným opatřením MZ ČR). Pokud žák nebude v den testování přítomen, bude testován po příchodu do školy. Na základě výsledků testování bude od 10.9.2021 MZ ČR popř. KHS rozhodnuto o dalším postupu, který vám sdělí třídní učitelka a bude vyvěšen na webových stránkách školy. Testování se neúčastní žáci, kteří jsou 14 dnů po druhé dávce vakcíny (od 12 let) a žáci do 180 dnů po prodělání onemocnění COVID 19. To je nutno doložit lékařským potvrzením.

2) Testování bude provedeno testy GENRUI, které mají vyšší citlivost než předchozí testy SEJOY a SINGCLEAN. Cílem je zachytit pozitivitu žáků po prázdninách v co nejvyšší možné míře.

3) Pokud má žák pozitivní test, je umístěn do izolační místnosti, vyučující vystaví potvrzení o pozitivním testu a kontaktuje zákonné zástupce, kteří jsou povinni si žáka neprodleně vyzvednout, kontaktovat pediatra a na vyžádání předložit lékaři pro PCR test potvrzení o pozitivitě vydané školou. Potvrzení o negativním testu škola nevystavuje (pro potřeby volnočasových aktivit).

4) Pokud rodiče nesouhlasí s testováním, je žákovi povoleno se v omezeném režimu účastnit vzdělávání za níže uvedených podmínek:
- po celou dobu pobytu ve škole musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. U žáků do 15 let je povolena zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek, který splňuje technické podmínky a požadavky pro výrobek – ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, od 15 let musí žák mít respirátor bez výdechového ventilu. Nejsou povoleny látkové roušky nebo ochrana s výdechovým ventilem.
- žák musí sedět odděleně od ostatních min. 1,5 m po celu dobu výuky. V tomto režimu i svačí. V jídelně sedí odděleně od testovaných žáků. Tato opatření platí i pro  školní družinu.
- při výuce nesmí zpívat, tělesné výchovy se může zúčastnit pouze venku. Pokud není možné dodržet vzdálenost 1,5 m od ostatních žáků při aktivitě venku, musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest i při venkovním sportování.
- na tělesnou výchovu se převléká odděleně od ostatních žáků.
- WC používá v době, kdy jej nevyužívají testovaní žáci.

5) Pokud rodiče nesouhlasí s testováním ani s nošením ochrany dýchacích cest – není žákovi vstup do školy povolen. Zatím do 10 9.2021 mu budou uloženy třídní učitelkou úkoly, absence bude omluvena. Distanční výuku škola nezajišťuje.

6) Pokud žák nemůže ze zdravotních důvodu nosit roušku, Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 20.8.2021 ukládá lékaři v bodě IX. povinnost vystavit potvrzení, že k nenošení ochrany dýchacích cest jsou závažné zdravotní důvody a učinit o tomto záznam do zdravotnické dokumentace žáka. Lékař je povinen informovat rodiče o rizicích spojených s nenošením požadované ochrany a poučení zanést do zdravotnické dokumentace dítěte.

7) Ranní měření teploty nebude probíhat. Teplotu změří vyučující žákovi pouze v případě podezření na onemocnění.

Hygienická opatření
1) Ve všech společných prostorách používají žáci roušku odpovídající normě, od 15 let respirátor. Pokud jsou ve třídě a sedí v lavici, lze ochranný prostředek sejmout.

2) Při vstupu do budovy školy si řádně vydezinfikují ruce, dále po použití toalet, před konzumací jídla, pití atd..

3) Zákonný zástupce je plně odpovědný za to, že nebude posílat dítě do školy s rýmou, kašlem, teplotou či jinými příznaky virového onemocnění.

Pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili ze zemí s vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy (seznam na stránkách MZ ČR – frekventované země Bulharsko, Francie, Španělsko, Kypr, Řecko, Švýcarsko….), žák 1.9. 2021 může nastoupit pouze s negativním PCR testem nebo je povinen podstoupit PCR testování. Do doby výsledku testu je v samoizolaci.