Informace k GDPR

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23, IČO 49777718, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.
 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: tihxrgu

nebo e - mailem na adrese: info@zsheycz 

nebo poštou na adresu: Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23, Heyrovského 23, 301 00 Plzeň.


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Stanislav Marek, email: poverenec@sssp.pilsedu.cz, tel. 377 468 212 (každý druhý pátek v měsíci od 9,00 do 12,00 hodin)

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
 


Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

· Přijetí ke vzdělávání, odklady povinné školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)

· Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)

· Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)

· Žádosti o přestup (školský zákon)

· Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)

· Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)

· Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)

· Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)

· Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)

· Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)

· Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)

· Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)

· Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)

· Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)

· Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)

·  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

· Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji

· Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD)

· Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy

· Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí

· Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování

· Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 

V Plzni dne 8.10.2019