Informace pro veřejnost

V souladu s §5 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.:

 1. V budově ředitelství ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 lze pořizovat kopie, výpisy a opisy, podávat žádosti a stížnosti, předložit podnět či dožádání v souladu s § 5 zákona č. 106/1999. V Heyrovského 23 lze též obdržet rozhodnutí, které vydává ředitel v souladu se správním řádem.
 2. Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 byla založena jako příspěvková organizace, která zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Podmínkou přijetí ke vzdělávání je doporučující psychologické vyšetření ze speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko – psychologické poradny, doporučení dětského nebo odborného lékaře a žádost podepsaná oběma zákonnými zástupci, případně opatrovníkem. Zákonný zástupce žádost nepodepisuje pouze v případě, že byl soudně zbaven rodičovských práv.
 4. Organizační struktura organizace – viz. “Organizační schéma“.
 5. Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelka Základní školy, Plzeň, Heyrovského 23 lze podat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň prostřednictvím ředitelky Základní školy, Plzeň, Heyrovského 23 do 15ti dnů ode dne vydání rozhodnutí. Opravný prostředek lze zaslat poštou na adresu ředitelství školy nebo předat osobně v kanceláři školy v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin. V případě podání odvolání postoupí ředitel školy toto nadřízenému orgánu.
 6. V případě podání žádosti (§45, zákona 500/2004 Sb. postupuje žadatel v souladu s ustanovením § 37, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. „Správní řád“. Lhůta ro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne doručení.
 7. V případě podání stížnosti je lhůta pro vyřízení 30 dnů ode dne doručení.
 8. Přehled nejdůležitějších předpisů:
  • zákon č. 262/06 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákoník práce“
  • nařízení vlády č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Školský zákon“
  • zákon č. 563/2008 Sb. „ Zákon o pedagogických pracovnících“
  • zákon č. 500/2004 Sb. „ Správní řád“
  • zákon č. 129/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákon o krajích“
  • zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ O účetnictví“
  • vyhláška č. 73/2005 Sb. „ Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
  • vyhláška č. 72/2005 Sb. „ O poskytování poradenských služeb“

Další právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky Základní školy, Plzeň, Heyrovského 23 (tel: 377 377 458).