Projekty

Dlouhodobé projekty

 • Ovoce a zelenina do škol 
 • VÁNOCE - výroba vánočních ozdob různými technikami z přírodních materiálů, zdobení vánočního stromu v hale školy i stromků ve třídách, třídní vánoční besídky s programem a předáváním dárků, pečení vánočního cukroví a příprava pohoštění
 • VELIKONOCE – zdobení kraslic za použití různých technik, výroba pomlázek, návštěva různých výrobních dílen, vyprávění o tradicích atd.
 • BRANNÝ DEN – cvičení v přírodě – 2 x ročně: podzimní a jarní, je zaměřeno na ochranu přírody, poskytování první pomoci, zvládání mimořádných situací, orientaci žáků v přírodě a topografii, požární ochranu a fyzickou zdatnost
 • PRACUJEME PRO ZOO – pracovní brigády v areálu zoologické zahrady v rámci pracovního vyučování – pro všechny ročníky 1. i 2. stupně, prohlídky zoologické i botanické zahrady
 • STARŠÍ POMÁHAJÍ MLADŠÍM – žáci vyšších ročníků vedou při společných projektech mladší děti, pomáhají jim při vědomostních i praktických činnostech v rámci sportovních, kulturních i pracovních akcích školy
 • ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - výchova a osvěta na naší škole je realizována od roku 2002. Na každý školní rok je vypracován plán environmentálního vzdělávání a ekologické aspekty jsou začleněny do všech vyučovacích předmětů na 1. a 2. stupni. Naše škola úzce spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Ametyst, se Svobodou zvířat, s ekologickou farmou v Černotíně, navštěvujeme Útulek pro opuštěné psy v Plzni, Záchrannou stanici zvířat v Doubravce, ZOO, Terárium a další objekty.
 • CO SE NÁM DAŘÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ - na naší škole probíhají výtvarné soutěže na vypsaná témata, v průběhu školního roku komise vyhodnotí nejzdařilejší práce. Ty nejlepší bývají vystavovány i v plzeňských výstavních síních nebo zasílány do vyhlašovaných výtvarných a jiných rukodělných soutěží Řemeslo má zlaté dno).
 • 72 HODIN PRO LIDI, PŘÍRODU A MÍSTO, KDE ŽIJEŠ - úklid okolí školy a přilehlého parku po celý určený den 1 x ročně (2015 – 3. ročník ekoprogramu), do akce se zapojuje celá škola
 • RECYKLOHRANÍ - žáci se pravidelně zapojují do projektu třídění odpadu a elektroodpadu, účastní se soutěží a her
 • NADĚJE NEJEN PRO KOČKY - projekt pro žáci speciální třídy i celé školy, v němž se děti realizují v různých společných akcích (návštěvy útulku, brigády v objektu a na zahradě sídla útulku pro kočky, besedy ve škole o zvířatech ve spolupráci s městskou policií, znalostní testy ve spolupráci s magistrátem a další). Děti jsou soustavně vedeny k lásce ke zvířatům a k jejich ochraně.
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - projekt školních akcí a besed, které vedou žáky k pochopení a nalezení správného přístupu ke zdravé výživě a celkovému životnímu stylu („Ovoce do škol“, „Zdravá 5“ aj.)
 • SPORTUJEME PRO ZDRAVÍ - školní soutěže a sportovní turnaje v Plzni (stolní tenis, florbal, fotbal, volejbal)
 • VĚDOMOSTNÍ A TALENTOVÉ SOUTĚŽE - matematická soutěž, pěvecká soutěž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci města Plzně
 • Mezinárodní spolupráce: Baden - Württemberg (SRN)
 • Partnerská škola: škola Alice Salomonové

„Učíme se společně“

Žáci naší školy v rámci projektu „Učíme se společně“ spolupracují s učni v oboru zahradnické práce z OŠVS, Vejprnická 56, Plzeň.

Děti se setkávají při společných akcích buď v Heyrovského, anebo Vejprnické ulici. Společně řeší zadané úkoly a zdokonalují se v mnoha oblastech včetně praktických činností. Například se jedná o předvánoční výrobu věnců a dárků, velikonoční dílny, společné brigády v lesní školce nebo v ZOO.

Další aktivity vedou žáky k úzkému vztahu k přírodě. Jedná se o besedy o zvířatech a rostlinách, při nichž děti určují druhy, například ovocné stromy a keře, bylinky, zeleniny či skalničky. O zvířatech si připravují zajímavosti s pomocí internetu a časopisů Příroda.

V letošním školním roce speciální třída mimo jiné s pomocí zahradníků zvelebila své záhony novými rostlinami (foto viz Galerie).

Projekt „Učíme se společně“ motivuje žáky naší školy k zájmu o přírodu a pomáhá jim při rozhodování o dalším uplatnění v životě.